Các khoá học hiện có

Các đề kiểm tra online dành cho học sinh thi đầu vào lớp 6 năm học 2017 - 2018.

Các đề kiểm tra online dành cho học sinh thi đầu vào lớp 7 năm học 2017 - 2018.

Các đề kiểm tra online dành cho học sinh thi đầu vào lớp 8 năm học 2017 - 2018.

Các đề kiểm tra online dành cho học sinh thi đầu vào lớp 9 năm học 2017 - 2018.

Các đề kiểm tra online dành cho học sinh thi đầu vào lớp 10 năm học 2017 - 2018.

Các đề kiểm tra online dành cho học sinh thi đầu vào lớp 11 năm học 2017 - 2018.

Các đề kiểm tra online dành cho học sinh thi đầu vào lớp 12 năm học 2017 - 2018.

Hệ thống Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Toán 12.

Yêu cầu:

1. Học sinh hoàn thành từng chuyên đề toán trắc nghiệm theo yêu cầu của GVBM Toán.

2. Điểm để qua mỗi chuyên đề là 50%.

3. Học sinh sẽ được làm bài thi cuối kỳ nếu đã vượt qua toàn bộ các bài trắc nghiệm của tất cả các chuyên đề trong học kỳ.